WARUNKI 1. Niniejszy dokument mógł zostać przesłany przez spółkę GE Security Polska Sp. z. o.o. działającą jako przedstawiciel w imieniu i na rzecz innego podmiotu. Jeżeli tak jest faktycznie, ten inny podmiot zostanie określony w potwierdzeniu zamówienia lub na fakturze, a wszelkie odniesienia poniżej do „Sprzedawcy” stanowić będą odniesienia do tego podmiotu. Jeżeli taki podmiot nie jest określony, spółka GE Security Polska Sp. z. o.o., z siedzibą przy ul. Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Gdańsku pod nr KRS 0000096233 będzie Sprzedawcą. Podmiot nabywający produkty bezpośrednio od Sprzedawcy będzie Kupującym. Przez nabycie produktów od Sprzedawcy Kupujący potwierdza, że niniejsze warunki wyłącznie regulują zakup produktów od Sprzedawcy przez Kupującego. Nawet jeżeli Kupujący prześle Sprzedawcy inny wzór umowy albo zmianę niniejszych warunków, niniejsze warunki stanowić będą wyłączne warunki regulujące sprzedaż produktów przez Sprzedawcę chyba, że Sprzedawca wyraźnie zgodzi się na zastosowanie wzoru umowy Kupującego i taki wzór umowy zostanie podpisana przez osobę uprawnionego przedstawiciela w imieniu Sprzedawcy. Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na niniejsze warunki, powinien skontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w celu omówienia ewentualnych zmian. Wszelkie zmiany muszą zostać dokonane w formie pisemnej i zostać podpisane przez osoby właściwie umocowane do składania podpisów w imieniu Sprzedawcy i Kupującego.

2. WARUNKI SPRZEDAŻY Z zastrzeżeniem postanowień określonych poniżej, wszelkie produkty nabywane przez Kupującego od Sprzedawcy drogą elektroniczną, telefoniczną, korespondencyjnie lub przy zastosowaniu innej formy transmisji sprzedawane są w oparciu o postanowienia niniejszych warunków:
a. Jeżeli Kupujący już wcześniej podpisał umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, to wszelkie warunki zawarte w tej umowie, które są sprzeczne z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych warunków będą mieć zastosowanie do nabycia produktów przez Kupującego w miejsce sprzecznego z nimi postanowienia niniejszych warunków; pozostałe postanowienia niniejszych warunków będą znajdować zastosowanie.
b. Jeżeli Kupujący nie podpisał umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, niniejsze warunki stanowić będą wyłączne warunki regulujące sprzedaż produktów przez Sprzedawcę.
c. Niniejsze warunki podlegają przepisom prawa polskiego. Sąd właściwy z siedzibą w Gdańsku ma wyłączną jurysdykcję w związku z wszelkimi sprawami wynikającymi lub związanymi z niniejszymi warunkami. Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajduje zastosowania.

3. PRODUKTY. Produktami są produkty opisane w potwierdzeniu zamówienia lub specyfikacji towarów Sprzedawcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku niezgodności pomiędzy zamówieniem Kupującego a potwierdzeniem zamówienia lub specyfikacji ładunku Sprzedawcy, Kupujący zobowiązany jest zawiadomić o swoich zastrzeżeniach Sprzedawcę w formie pisemnej nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia lub specyfikacji towarów Sprzedawcy. W zależności od kontekstu, w niniejszych warunkach termin produkty może obejmować dowolne usługi świadczone przez Sprzedawcę.

4. CENA. Ceny produktów nie zawierają podatku VAT i są ostatecznie ustalane przez potwierdzenie otrzymane przez Kupującego od Sprzedawcy, przy czym w braku innych ustaleń ceny produktów są cenami loco fabryka __________ (Incoterms 2000) natomiast termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury, w formie określonej w niniejszym punkcie. Jeżeli Kupujący eksportuje towary, Kupujący zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć na żądanie Sprzedawcy dowód eksportu lub inny dowód zwolnienia z podatku lub cła w formie wymaganej przez odpowiednie organy podatkowe lub celne, przy czym w przypadku niespełnienia tego warunku kwoty wszelkich podatków lub opłat celnych płatne przez Sprzedawcę z tytułu sprzedaży produktu(-ów) zostaną bezzwłocznie zapłacone Sprzedawcy przez Kupującego z chwilą przedłożenia faktury wystawionej przez Sprzedawcę. Kupujący nie ma prawa dokonywać żadnych odliczeń z płatności należnych Sprzedawcy z tytułu jakichkolwiek rzekomych potrąceń lub roszczeń wzajemnych. Sprzedawca ma prawo w dowolnym czasie zażądać zapłaty z góry kwoty należnej w całości lub części lub innego zabezpieczenia na poczet należnej mu płatności. Jeżeli Kupujący nie ureguluje w terminie płatności należnej Sprzedawcy, Kupujący zobowiązuje się zwrócić Sprzedawcy poniesione przez Sprzedawcę koszty egzekucji należnych kwot oraz zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy odsetki od zaległej płatności według stopy procentowej równej stopie odsetek ustawowych plus 3% za okres do dnia faktycznego uregulowania zaległej płatności. Niewykonanie warunków umowy lub zwłoka w ich wykonaniu stanowi naruszenie postanowień umowy przez Kupującego i nie wymaga zawiadomienia Kupującego o tym fakcie. Sprzedawca może zawiesić lub anulować realizację dowolnego zamówienia lub partii dostawy w przypadku przekroczenia przez Kupującego limitu kredytu udzielonego mu przez Sprzedawcę. Wszelkie należne płatności należy regulować w drodze pojedynczej płatności pełnej kwoty faktury (przy uwzględnieniu ewentualnych korekt z tytułu not obciążeniowych) zgodnie z następującymi wymogami:
1) przelewem lub przelewem elektronicznym (ze wskazaniem numeru faktury), przy czym Kupujący musi być zlecającym przelew
2) czekiem wystawionym przez Kupującego
3) w formie nieodwołalnej akredytywy (z wskazaniem numeru faktury). Czeki wystawione przez osoby trzecie, czeki wystawione przez banki i zagraniczne polecenia wypłaty będą akceptowane wyłącznie po uprzednim pisemnym zatwierdzeniu przez dyrektora finansowego Sprzedawcy, przy czym muszą zostać do nich załączone wymagane dokumenty, w których wyszczególnione są płacone faktury.

5. DOSTAWA. Wszelkie terminy dostaw określone przez Sprzedawcę lub wskazane w potwierdzeniu lub przyjęciu zamówienia mają wyłącznie charakter szacunkowy i nie są prawnie wiążące. Sprzedawca nie jest w stanie zagwarantować realizacji dostawy w określonym dniu. Kupujący otrzyma fakturę na ilości produktów faktycznie dostarczone. Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej, dostawa może być realizowana partiami. Termin dostawy może zostać przedłużony o okres, w jakim Kupujący jest w zwłoce z realizacją jakiegokolwiek zobowiązania wobec Sprzedawcy. Sprzedawca w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty spowodowane opóźnieniami w realizacji dostawy (w tym dostawy realizowanej partiami) niezależnie od przyczyny ich powstania, chyba że wynikają one z rażącego zaniedbania lub winy Sprzedawcy. Ilość pozycji wyszczególniona w specyfikacji towarów Sprzedawcy będzie uznana przez obie strony za poprawną , chyba że Kupujący zgłosi w formie pisemnej sprzeciw w tym zakresie w terminie pięciu dni roboczych od dnia dostawy. Jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia dostawy produktów lub jakiejkolwiek jej partii, Sprzedawca może, bez uszczerbku dla pozostałych przysługujących mu praw, zlecić magazynowanie produktów na koszt i ryzyko Kupującego. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania produktów Kupującemu na terenie obiektu Sprzedawcy lub w innym miejscu uzgodnionym w formie pisemnej. Sprzedawca zachowuje tytuł własności do produktów, na które wystawił faktury na rzecz Kupującego do chwili (i) otrzymania przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za wszystkie produkty oraz (ii) otrzymania przez Sprzedawcę zapłaty wszelkich należności Sprzedawcy ze strony Kupującego należnych z dowolnego tytułu. Do chwili przejścia własności produktów na Kupującego, jeżeli Kupujący odsprzeda produkty lub dowolne towary wytworzone z produktów sprzedanych mu przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązuje się zdeponować wszelkie środki z ich sprzedaży na oddzielnym rachunku bankowym na rzecz Sprzedawcy. Sprzedawca ma prawo w dowolnym czasie zaspokoić przysługujące mu roszczenia ze środków zdeponowanych na wspomnianym rachunku bankowym. Sprzedawca ma prawo wstępu do wszelkich obiektów, w których przechowywane są produkty w celu kontroli lub odzyskania towarów, jeżeli Kupujący dopuści się naruszenia niniejszych warunków lub w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w punkcie 15.

6. OGRANICZONA GWARANCJA. Produkty sprzedawane Kupującemu przez Sprzedawcę są zgodne z specyfikacjami producentów określonymi w odpowiednich instrukcjach dostarczonych Kupującemu („Ograniczona Gwarancja”). Kupujący sprawdzi wszystkie otrzymane produkty w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń, wad lub braków bezzwłocznie po ich otrzymaniu i zawiadomi Sprzedawcę w formie pisemnej w terminie pięciu dni roboczych od dnia dostawy o wszelkich wykrytych uszkodzeniach, wadach lub brakach lub o takich uszkodzeniach, wadach lub brakach których wykrycia można w sposób rozsądny oczekiwać od Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący dokona odsprzedaży produktów, Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia produktów. Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedawcę w formie pisemnej o wszelkich wadach w okresie gwarancji produktu. Jeżeli Sprzedawca i Kupujący nie postanowią inaczej, okres gwarancji rozpoczyna się od dnia produkcji i trwa przez okres gwarancji wskazany w gwarancji producenta produktu znajdującej zastosowanie do danego produktu. Jeżeli dane produkty nie spełniają warunków Ograniczonej Gwarancji lub są w inny sposób wadliwe, Sprzedawca może według swego uznania naprawić je, wymienić je na takie same lub kompatybilne nowe produkty lub naprawione produkty albo zwrócić cenę zakupu. Sprzedawca nie ponosi kosztów pracy związanych z usunięciem lub ponowną instalacją produktów. Każdy produkt naprawiony lub wymieniony podlega gwarancji w ramach Ograniczonej Gwarancji przez okres dłuższy z następujących okresów: przez pozostały okres gwarancji dla produktu pierwotnego lub okres 90 dni. Jest to jedyny środek prawny przysługujący Kupującemu z tytułu naruszenia warunków gwarancji. Rękojmia za wady przewidziana na mocy artykułu 556 kodeksu cywilnego zostaje niniejszym wyłączona. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie produktu spowodowane przez czynniki zewnętrzne, przez użytkowanie produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzeganie znajdujących zastosowanie zaleceń Sprzedawcy, a w szczególności wynikające z normalnego zużycia, katastrofy, winy lub zaniedbania użytkownika lub strony innej niż Sprzedawca, niewłaściwej instalacji, zastosowania, przechowywania, konserwacji lub użytkowania produktów. Gwarancja nie obejmuje baterii/akumulatorów dostarczonych przez Sprzedawcę. Jeżeli produkt obejmuje „Oprogramowanie” (zgodnie z definicją określoną w punkcie zatutułowanym „Licencja na Oprogramowanie” w niniejszych warunkach), stanowiące część produktu dostarczonego na podstawie niniejszych warunków lub dostarczone oddzielnie, Sprzedawca gwarantuje, że Oprogramowanie w chwili dostawy jest zgodne we wszelkich istotnych aspektach z dokumentacją Sprzedawcy dotyczącą tego Oprogramowania („Dokumentacja Użytkownika”). Kupujący nie powinien zwracać produktów do czasu uzyskania zgody Sprzedawcy w tym zakresie. Produkt zwrócony bez zezwolenia nie zostanie naprawiony ani wymieniony i będzie odesłany do nadawcy na koszt Kupującego.Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7, maksymalny zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jest równy cenie zakupu netto, którą Kupujący faktycznie zapłacił Sprzedawcy. Niniejsza Gwarancja zostaje udzielona wyłącznie pierwotnemu nabywcy (Kupującemu) i nie obejmuje późniejszych nabywców lub innych osób, na rzecz których własność produktów została przeniesiona. Pierwotny nabywca (Kupujący) nie jest uprawniony do rozszerzania zakresu lub przeniesienia niniejszej gwarancji na osoby trzecie. W najszerszym zakresie dozwolonym prawem, niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, warunki, oświadczenia lub inne postanowienia w formie pisemnej lub ustnej, wyraźnie określone lub dorozumiane na mocy ustawy, w tym gwarancję przydatności do sprzedaży lub określonego przeznaczenia.

7. OGRANICZENIE ROSZCZEŃ. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nabycia, posiadania lub użycia przez Kupującego produktów dostarczonych przez Sprzedawcę, skorzystania przez Kupującego z dowolnej funkcji na stronie internetowej Sprzedawcy lub porady technicznej udzielonej przez Sprzedawcę, z wyjątkiem warunków Ograniczonej Gwarancji określonych powyżej lub w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat pośrednich lub wynikowych, w tym m.in. utraty zysków, kosztów produktów zastępczych nabytych przez Kupującego, roszczeń osób trzecich lub uszkodzenia ciała lub majątku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek szkody, uszkodzenia, zanieczyszczenia lub straty wynikającej w związku z naruszeniem przez Kupującego jego zobowiązań przewiedzianych w punkcie 12, a Kupujący zwolni Sprzedawcę, jego pracowników, dostawców i podwykonawców z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów, strat lub szkód powstałych w związku z takim naruszeniem. Warunki ograniczające, wyłączające lub konstytuujące odpowiedzialność, które mogą zostać podniesione przez dostawców lub niezależnych wykonawców Sprzedawcy wobec Sprzedawcy w zakresie dostarczonych towarów mogą zostać podniesione również wobec Kupującego. Żadne postanowienie punktu 6 i 7 ani żadnej innej części niniejszej umowy nie ma na celu ani nie powinno być rozumiane jako wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu (i) straty wynikającej z oszustwa, rażącejniedbałości lub winy Sprzedawcy i jego pracowników, podwykonawców, agentów lub jego zarządu; lub (ii) innej odpowiedzialności, która nie podlega wyłączeniu lub ograniczeniu w świetle obowiązującego prawa.

8. PORADY TECHNICZNE I INNE USŁUGI. Kupujący odpowiada za projekt, konfigurację, integrację, sprawdzenie i oznaczenie każdego systemu opracowanego przez Kupującego przy użyciu produktów nabytych przez Kupującego od Sprzedawcy, przy czym Kupujący nie będzie się opierać na jakichkolwiek informacjach zawartych na stronie internetowej Sprzedawcy ani na innych oświadczeniach Sprzedawcy odnośnie przeznaczenia produktów lub usług dostarczanych przez Sprzedawcę. Kupujący odpowiada za sprawdzenie i przetestowanie produktów nabytych od Sprzedawcy w stopniu wystarczającym na sformułowanie niezależnej opinii odnośnie ich przydatności do użytku, przekształcenia lub przetworzenia zgodnie z zamiarami Kupującego i nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń wobec Sprzedawcy na podstawie porad technicznych, oświadczeń, danych, usług lub zaleceń Sprzedawcy.

9. PATENTY. Sprzedawca zapewnia, że produkty dostarczone na podstawie niniejszych warunków będą wolne od wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich dotyczących naruszenia ważnych patentów zarejestrowanych w USA lub Europie. Jeżeli Sprzedawca zostanie niezwłocznie powiaomiony w formie pisemnej i jeżeli uzyska upowaznienie, informacje i pomoc oraz pod warunkiem, że stanowisko Kupującego w sprawie roszczenia jest zgodne ze stanowiskiem Sprzedawcy, Sprzedawca zapewni Kupującemu obronę lub doprowadzi do ugody na koszt własny, w stosunku do jakiegokolwiek powództwa lub postępowania wszczętego przeciwko Kupującemu, jeżeli będą one oparte na ważnym roszczeniu o naruszenie praw z patentu, które stanowi naruszenie warunków gwarancji przewidzianych w niniejszym punkcie, a ponadto Sprzedawca pokryje wszelkie odszkodowania i koszty zasądzone od Kupującego z tytułu naruszenia. Jeżeli w postępowaniu sądowym zostanie stwierdzone, że dany produkt lub jego część stanowią naruszenie praw z patentu a użycie tego produktu w zakresie zgodnym z jego przeznaczeniem zostanie zakazane, Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt i według swego uznania albo uzyskać dla Kupującego prawo do dalszego użytkowania tego produktu lub jego części albo wymienić go na produkt lub jego część nie naruszające praw patentowych albo dokonać takich modyfikacji aby nie naruszał on praw patentowych albo go usunąć i zwrócić Kupującemu równowartość ceny zakupu (pomniejszoną o uzasadnioną amortyzację za okres jego użytkowania) oraz wszelkie koszty transportu odrębnie poniesione przez Kupującego. Powyższe postanowienia określają całość odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu naruszenia praw patentowych przez produkty lub ich część, z zastrzeżeniem, że Kupujący zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Sprzedawcę o każdym roszczeniu i umożliwić Sprzedawcy podjęcie wszelkich możliwych działań w związku z roszczeniem. Powyższych postanowień nie stosuje się do produktu lub jego części określonego przez Kupującego lub wykonanego na podstawie projektu Kupującego ani do produktu dostarczonego na mocy niniejszych warunków użytkowanego łącznie z innym produktem, który nie został dostarczony przez Sprzedawcę w ramach niniejszej transakcji. W zakresie produktu lub jego części oraz łącznego użytkowania Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw patentowych a Kupujący zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń o naruszenie praw patentowych w tym zakresie.

10. ZDARZENIA POZOSTAJĄCE POZA KONTROLĄ SPRZEDAWCY. Sprzedawca ma prawo powołać się na siłę wyższą jeżeli wykonanie niniejszej umowy stanie się niemożliwe lub utrudnione w całości lub części, czasowo lub nie, przez zaistnienie okoliczności pozostających w sposób uzasadniony poza jego kontrolą, w tym ekstremalnych warunków pogodowych, klęski żywiołowej, wojny, pożaru, nakazu władz rządowych, blokady obiektu lub budynku, przerwy w transporcie, strajków, określonych przerw w pracy lub tzw. strajku włoskiegoi lockout’u, awarii maszyn i urządzeń, opóźnienia w dostawie na rzecz Sprzedawcy części, towarów lub usług zamówionych u osób trzecich, wypadków i przerw w działalności gospodarczej. W przypadku zaistnienia siły wyższej po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności a jego obowiązki podlegają zawieszeniu. Jeżeli siła wyższa trwa przez okres dłuższy niż 90 dni, zarówno Sprzedawca jak i Kupujący mają prawo rozwiązać niemożliwe do wykonania części umowy w drodze pisemnego oświadczenia.

11. LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE. W niniejszych warunkach termin „Oprogramowanie” oznacza nadający się do przetwarzania automatycznego, wyłącznie w formie kodu wynikowego, program komputerowy lub kompilację danych utrwalone na fizycznym nośniku zapisu danych lub na nośniku pamięci, z którego program może zostać pozyskany, skopiowany lub w inny sposób przekazany, za pomocą odpowiedniego sprzętu lub urządzenia, i obejmuje m.in. zastrzeżone oprogramowanie operacyjne Sprzedawcy mające na celu zapewnienie normalnego funkcjonowania produktów, dowolne opcjonalne oprogramowanie mające na celu zwiększenie funkcjonalności produktu, jak również wszelkie aktualizacje lub modyfikacje dostarczone przez Sprzedawcę w ramach realizacji określonego pisemnego zobowiązania lub z innego tytułu. Żadne postanowienie niniejszych warunków nie nakłada na Sprzedawcę obowiązku zapewnienia wsparcia, aktualizacji lub modyfikacji oprogramowania w formie innej niż na podstawie odrębnego pisemnego zobowiązania w tym zakresie. Kupujący otrzymuje ograniczoną licencję na oprogramowanie i związaną z nim dokumentację użytkownika dostarczaną przez Sprzedawcę albo jako część produktu albo oddzielnie. Kupujący nie otrzymuje licencji na jakiekolwiek inne oprogramowanie ani dokumentację. Niniejsza ograniczona licencja daje Kupującemu prawo do: 1) używania Oprogramowania i Dokumentacji Użytkownika wyłącznie w produktach, w których zostały one zainstalowane w momencie dostawy lub, jeżeli Oprogramowanie jest dostarczane oddzielnie, w związku z produktami dostarczonymi przez Sprzedawcę, oraz 2) utworzenia jednej kopii Oprogramowania w formie nadającej się do przetwarzania automatycznego wyłącznie w charakterze kopii zapasowej, z zastrzeżeniem, że Kupujący musi na utworzonej kopii umieścić reprodukcję informacji o prawach autorskich i wszelkich innych informacji o prawach zastrzeżonych, które znajdują się na oryginale. Kupujący zobowiązany jest uzyskać od Sprzedawcy licencję dodatkową (której Sprzedawca może udzielić lub nie według swego wyłącznego uznania) przed użyciem oprogramowania w związku z dowolnym innym sprzętem lub w dowolnym innym celu. Kupujący nie uzyskuje żadnych innych praw w ramach udzielonej licencji. Kupujący nie może udostępniać innym osobom kopii Oprogramowania lub Dokumentacji Użytkownika ani przesyłać oprogramowania drogą elektroniczną z jednego komputera na drugi. Oprogramowanie zawiera tajemnice handlowe Sprzedawcy. Mając na uwadzę ochronę tajemnic handlowych, o których mowa powyżej, Kupującemu nie wolno modyfikować, dekompilować, przeprowadzać odtwarzania modelowego (reverse engineer), rozkładać na elementy ani w inny sposób demontować Oprogramowania tak, aby przekształcić je na formę czytelną dla ludzkiego oka. Kupującemu nie wolno modyfikować, adaptować, tłumaczyć, dzierżawić, użyczać, pożyczać, dsprzedawać dla zysku lub w innym celu, rozprowadzać, udostępniać w sieci ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania lub dowolnej jego części. Całość Oprogramowania i Dokumentacji Użytkownika podlega ochronie na mocy przepisów prawa autorskiego (copyright law), amerykańskich i europejskichpatentów oraz na mocy obowiązujących umów międzynarodowych. Żadna licencja na wspomniane prawa nie zostaje Kupującemu udzielona, z zastrzeżeniem zakresu wyraźnie określonego w postanowieniach powyżej. Całość Oprogramowania dostarczonego przez Sprzedawcę pozostaje własnością Sprzedawcy. W przypadku, gdy Kupujący otrzyma Oprogramowanie, które spowoduje, że inne Oprogramowanie dotychczas używane przez Kupującego nie będzie już potrzebne, Kupujący zobowiązany jest zwrócić niepotrzebne Oprogramowanie Sprzedawcy.

12. SPEŁNIENIE WYMOGU POSIADANIA ŚWIADECTWA ZGODNOŚCI. Sprzedawca dostarczy Kupującemu na żądanie, w miarę możliwości, świadectwa zgodności, a Kupujący dostarczy je wszystkim podmiotom, które na mocy odpowiednuch przepisów prawnych powinny je otrzymać. Kupujący zobowiązuje się, że będzie usuwać produkty oraz/lub opakowania jednorazowe zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym usuwania i recycling odpadów.

13. ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI KONTROLI CELNEJ. Kupujący zobowiązuje się wobec Sprzedawcy, że wszelkie produkty, technologie lub oprogramowanie otrzymane przez Kupującego od Sprzedawcy będą przez Kupującego eksportowane wyłącznie pod warunkiem zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami eksportowymi. Kupujący zobowiązuje się nie używać ani świadomie nie wspierać użycia przez osoby trzecie produktów, technologii lub oprogramowania do celów projektowania, opracowania, produkcji lub użycia broni nukrearnej, chemicznej lub biologicznej ani pocisków balistycznych.

14. HANDEL ELEKTRONICZNY. Sprzedawca może prowadzić sprzedaż produktów za pomocą Internetu, poczty elektronicznej lub innych elektronicznych form przekazu wykorzystujących technologię komputerową. Całość sprzedaży produktów z wykorzystaniem wyżej wymienionych form regulowana jest postanowieniami niniejszych warunków, postanowieniami obowiązującej umowy sprzedaży oraz wszelkimi dodatkowymi warunkami określonymi lub wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy lub za pomocą innych elektronicznych form transmisji. W przypadku powstania niezgodności między postanowieniami umowy sprzedaży lub takich warunków dodatkowych a postanowieniami niniejszych warunków pierwszeństwo mają postanowienia obowiązującej umowy sprzedaży. Kupujący nie może udostępniać hasła, kodu dostępu lub innej podobnej formy autoryzacji otrzymanej od Sprzedawcy, natomiast Sprzedawca zastrzega sobie prawo zawieszenia lub unieważnienia udzielonej autoryzacji. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa i integralności swojej procedury dokonywania zamówień. Wszelkie informacje podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej lub za pomocą innej formy elektronicznego przekazu (i) mogą być aktualizowane lub zmieniane bez zawiadomienia, oraz (ii) podane zostały do wyłącznego użytku Kupującego i mają na celu usprawnienie realizacji poszczególnych transakcji kupna i sprzedaży produktów Sprzedawcy. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji w innym celu niż dla potrzeb realizacji poszczególnych transakcji kupna, w szczególności nie wykorzystywać ich w żadnym celu sprzecznym z interesem Sprzedawcy. Kupujący udziela wyraźnej zgody na wystawianie przez Sprzedawcę w formie elektronicznej przyjęcia lub potwierdzenia zamówienia oraz faktur na zakup produktów za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub innych elektronicznych form przekazu wykorzystujących technologię komputerową oraz zobowiązuje się uznawać przyjęcie lub potwierdzenie zamówienia i faktury wystawione w formie elektronicznej tak jakby zostały one dostarczone w fomie pisemnej.

15. OCHRONA DANYCH. W związku z zawarciem na podstawie niniejszych warunków umowy z Kupującym, Sprzedawca może przetwarzać i przechowywać dane osobowe Kupującego, jego pracowników i członków organów zarządzających spółki („Dane”). Kupujący niniejszym potwierdza, że jest uprawniony do przesyłania Sprzedawcy Danych. Dane będą przetwarzane przez GE Security Polska Sp. z o.o., ul. Długie Ogrody 10, 80-765 Gdańsk, Polska. Dane mogą być uzyskiwane od Kupującego, jego pracowników lub członków organów zarządzających. Sprzedawca prowadzi przetwarzanie Danych w celu: utworzenia i prowadzenia bazy danych dłużników i ich stosownych profili ryzyka oraz do celów operacyjnych i faktoringowych, a ponadto w celu racjonalizacji przetwarzania danych w ramach grupy kapitałowej. Przez zawarcie umowy ze Sprzedawcą, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie Danych oraz na przesyłanie przez Sprzedawcę Danych Kupującego do spółek stowarzyszonych w celach, o których mowa powyżej. Ponadto Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę Danych Danych Kupującego do spółek stowarzyszonych Sprzedawcy, których siedziby mieszczą się w dowolnej jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczy (EEA), jeżeli odpowiedni standard ochrony danych osobowych obowiązujące w tej jurysdykcji są co najmniej na poziomie analogicznym do standardu ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce. Dane Kupującego będą przechowywane tak długo jak będzie to konieczne, a przynajmniej do końca okresu współpracy między Sprzedawcą a Kupującym. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do swoich Danych i ich poprawienia, jeżeli jest to konieczne, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych i żądania zakończenia ich przetwarzania, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przez zawarcie umowy ze Sprzedawcą, Kupujący potwierdza, że zapoznał swoich pracowników i członków organów zarządzających spółki z treścią niniejszego punktu.

16. PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY. Sprzedawca podejmie odpowiednie kroki, aby uniknąć ewentualnego udziału w procederze prania brudnych pieniędzy, aby w pełni stosować się do wszelkich obowiązujących wymogów w zakresie procedur raportowania i ewincjonowania obrotu pieniężnego mających na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy oraz podejmuje czynne działania mające na celu zapobieganie, wykrycie i zgłaszanie stosownym władzom podejrzenia o naruszeniu przepisów w tym zakresie. Sprzedawca będzie żądać od kupujących odpowiednich informacji, tak aby Sprzedawca mógł ustalić czy Kupujący są przedsiębiorstwami działającymi zgodnie z prawem, godnymi zaufania i posiadającymi zdolność kredytową. Kupujący zobowiązuje się współpracować ze Sprzedawcą w pełnym zakresie, tak aby umożliwić Sprzedawcy realizację celów przewidzianych w niniejszym punkcie.

17. ROZWIĄZANIE UMOWY Z POWODU NARUSZENIA. Jeżeli Kupujący nie wypełnia jednego lub więcej swoich zobowiązań przewidzianych w niniejszych warunkach, nie wypełnia ich terminowo lub należycie, żąda (czasowego) moratorium na spłatę zadłużenia, jest niewypłacalny lub nie jest w stanie regulować swych zobowiązań, podejmuje działania lub dowolna osoba trzecia podejmuje działania w celu likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Kupującego, a w szczególności jeżeli podejmie uchwałę o rozwiązaniu lub jeżeli składniki majątku Kupującego zostały zajęte na mocy decyzji sądu w całości lub części, jeżeli Kupujący znajduje się pod wpływem zdarzeń, które mają analogiczny skutek do okoliczności, o których mowa powyżej w danej jurysdykcji, Sprzedawca ma prawo zawiesić realizację umowy lub wypowiedzieć umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym bez konieczności zawiadomienia o nienależytym wykonaniu umowy przez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie, według swego uznania, oraz zastrzegając sobie wszelkie prawa przysługujące mu na mocy umowy dotyczące należności Sprzedawcy, zwrotu kosztów, wyrównania strat i zwrotu odsetek. Po zawieszeniu wykonania umowy lub jej rozwiązaniu wszelkie roszczenia Sprzedawcy wobec Kupującego stają się natychmiast w całości wymagalne. Kupujący ma prawo rozwiązać umowę wyłącznie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszych warunkach, przy czym wyłącznie po zapłaceniu Sprzedawcy wszelkich kwot należnych Sprzedawcy na ten dzień, niezależnie od tego, czy są już wymagalne.

18. POSTANOWIENIA POZOSTAŁE. (a) Niniejsze warunki określają pełny zakres zobowiązań Sprzedawcy. Z wyłączeniem przypadku, gdy jest to wyrażnie określone w niniejszych warunkach, wszelkie gwarancje, warunki, oświadczenia złożone przez Sprzedawcę oraz wszelkie pozostałe warunki, w każdym wypadku wyrażnie określone lub dorozumiane z mocy prawa, zostają wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym prawem. (b) Żadne postanowienie niniejszych warunków nie ma celu zapewnienia żadnych korzyści osobom trzecim. (c) Niewykonanie lub zwłoka w wykonaniu przez Sprzedawcę jakiegokolwiek postanowienia niniejszych warunków nie będzie stanowić zrzeczenie się jakichkolwiek praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie niniejszych warunków. (d) Każde postanowienie niniejszej umowy ma charakter oddzielny i niezależny. Jeżeli dane postanowienie lub jego część zostanie uznana przez sąd właściwy za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne, przyjmować się będzie, że w tym zakresie nie stanowi ono części niniejszych warunków, przy czym nie wpłynie to na ważność pozostałej części tego postanowienia ani na ważność pozostałych postanowień niniejszych warunków.